Mặt cười

Giải thích

'Mặt cười là hình ảnh nhỏ mà có thể sử dụng để thể hiện biểu cảm hoặc cảm xúc. Nếu bạn đã dùng email hoặc chat thì ở đây cũng tương tự như vậy. Dòng ký tự chuẩn sẽ được tự động chuyển sang mặt cười.
Nếu bạn muốn tắt mặt cười trong bài viết của mình, bạn có thể bỏ đánh dấu 'Tắt mặt cười trong nội dung' khi viết bài. Điều này có thể hữu ích khi bạn đăng một đoạn mã nguồn và bạn không muốn ký tự ;) sẽ bị chuyển thành mặt cười!

Danh sách mặt cười

Ký tự gõ vào
Mặt cười sẽ hiển thị
Ý nghĩa
 • Monkey
 • :monkeys22:
  Monkeys22
  Monkeys22
 • :monkeys35:
  Monkeys35
  Monkeys35
 • :yoyo11:
  Yoyo11
  Yoyo11
 • :zk2010:
  Zk2010
  Zk2010
 • :zk2035:
  Zk2035
  Zk2035
 • :k3918379:
  K3918379
  K3918379
 • :zk2052:
  Zk2052
  Zk2052
 • :k6836744:
  K6836744
  K6836744
 • :monkeys1:
  Monkeys1
  Monkeys1
 • :zk20113:
  Zk20113
  Zk20113
 • :monkeys21:
  Monkeys21
  Monkeys21
 • :monkeys33:
  Monkeys33
  Monkeys33
 • :yociexp76:
  Yociexp76
  Yociexp76
 • :zk206:
  Zk206
  Zk206
 • :zk2031:
  Zk2031
  Zk2031
 • :JFDBQ00002070427A:
  JFDBQ00002070427A
  JFDBQ00002070427A
 • :zk2051:
  Zk2051
  Zk2051
 • :k6431613:
  K6431613
  K6431613
 • :khi1839312:
  Khi1839312
  Khi1839312
 • :zk20109:
  Zk20109
  Zk20109
 • :monkeys18:
  Monkeys18
  Monkeys18
 • :monkeys31:
  Monkeys31
  Monkeys31
 • :yociexp21:
  Yociexp21
  Yociexp21
 • :zk:
  Zk
  Zk
 • :zk2029:
  Zk2029
  Zk2029
 • :JFDBQ00001070425A:
  JFDBQ00001070425A
  JFDBQ00001070425A
 • :zk2048:
  Zk2048
  Zk2048
 • :k5931592:
  K5931592
  K5931592
 • :khi1752724:
  Khi1752724
  Khi1752724
 • :zk20106:
  Zk20106
  Zk20106
 • :monkeys16:
  Monkeys16
  Monkeys16
 • :zk20155:
  Zk20155
  Zk20155
 • :monkeys30:
  Monkeys30
  Monkeys30
 • :th_Yoyo23:
  Th Yoyo23
  Th Yoyo23
 • :yoyo93:
  Yoyo93
  Yoyo93
 • :zk2028:
  Zk2028
  Zk2028
 • :3032942:
  3032942
  3032942
 • :zk2047:
  Zk2047
  Zk2047
 • :k5824633:
  K5824633
  K5824633
 • :khi1174946:
  Khi1174946
  Khi1174946
 • :zk2078:
  Zk2078
  Zk2078
 • :monkeys14:
  Monkeys14
  Monkeys14
 • :zk20145:
  Zk20145
  Zk20145
 • :monkeys28:
  Monkeys28
  Monkeys28
 • :th_yoyo2:
  Th Yoyo2
  Th Yoyo2
 • :yoyo91:
  Yoyo91
  Yoyo91
 • :zk2026:
  Zk2026
  Zk2026
 • :2375547:
  2375547
  2375547
 • :zk2044:
  Zk2044
  Zk2044
 • :k5197769:
  K5197769
  K5197769
 • :zk2072:
  Zk2072
  Zk2072
 • :khi875437:
  Khi875437
  Khi875437
 • :monkeys13:
  Monkeys13
  Monkeys13
 • :zk20141:
  Zk20141
  Zk20141
 • :monkeys27:
  Monkeys27
  Monkeys27
 • :th_yoyo1:
  Th Yoyo1
  Th Yoyo1
 • :yoyo81:
  Yoyo81
  Yoyo81
 • :zk2023:
  Zk2023
  Zk2023
 • :zk2040:
  Zk2040
  Zk2040
 • :k5041412:
  K5041412
  K5041412
 • :zk2059:
  Zk2059
  Zk2059
 • :khi579288:
  Khi579288
  Khi579288
 • :monkeys12:
  Monkeys12
  Monkeys12
 • :zk20138:
  Zk20138
  Zk20138
 • :monkeys26:
  Monkeys26
  Monkeys26
 • :thyociexp86:
  Thyociexp86
  Thyociexp86
 • :yoyo79:
  Yoyo79
  Yoyo79
 • :zk2020:
  Zk2020
  Zk2020
 • :zk2039:
  Zk2039
  Zk2039
 • :k4857966:
  K4857966
  K4857966
 • :zk2056:
  Zk2056
  Zk2056
 • :khi331982:
  Khi331982
  Khi331982
 • :monkeys11:
  Monkeys11
  Monkeys11
 • :zk20131:
  Zk20131
  Zk20131
 • :monkeys25:
  Monkeys25
  Monkeys25
 • :monkeys50:
  Monkeys50
  Monkeys50
 • :Yoyo40:
  Yoyo40
  Yoyo40
 • :zk2017:
  Zk2017
  Zk2017
 • :zk2038:
  Zk2038
  Zk2038
 • :k4744254:
  K4744254
  K4744254
 • :zk2055:
  Zk2055
  Zk2055
 • :k7186658:
  K7186658
  K7186658
 • :monkeys10:
  Monkeys10
  Monkeys10
 • :zk20130:
  Zk20130
  Zk20130
 • :monkeys23:
  Monkeys23
  Monkeys23
 • :monkeys37:
  Monkeys37
  Monkeys37
 • :Yoyo36:
  Yoyo36
  Yoyo36
 • :zk2016:
  Zk2016
  Zk2016
 • :zk2036:
  Zk2036
  Zk2036
 • :k4584756:
  K4584756
  K4584756
 • :zk2054:
  Zk2054
  Zk2054
 • :k6952724:
  K6952724
  K6952724
 • :monkeys2:
  Monkeys2
  Monkeys2
 • :zk20118:
  Zk20118
  Zk20118
 • Popo emoticons
 • :confuse:
  Confuse
  Confuse
 • :look_down:
  Look Down
  Look Down
 • :surrender:
  Surrender
  Surrender
 • :tire:
  Tire
  Tire
 • :aboom:
  After Boom
  After Boom
 • :doubt:
  Doubt
  Doubt
 • :dreaming:
  Still Dreaming
  Still Dreaming
 • :sosad:
  Too Sad
  Too Sad
 • :byebye:
  Byebye
  Byebye
 • :waaaht:
  Waaaht
  Waaaht
 • :choler:
  Choler
  Choler
 • :boss:
  Boss
  Boss
 • :pudency:
  Pudency
  Pudency
 • :sexy:
  Sexy
  Sexy
 • :dribble:
  Dribble
  Dribble
 • :ops:
  Ops
  Ops
 • :misdoubt:
  Misdoubt
  Misdoubt
 • :brick:
  Brick
  Brick
 • :canny:
  Canny
  Canny
 • :cry:
  Cry
  Cry
 • :kiss:
  Sweet Kiss
  Sweet Kiss
 • :spiderman:
  Spiderman
  Spiderman
 • :beauty:
  Beauty
  Beauty
 • :shame:
  Shame
  Shame
 • :oh:
  Oh
  Oh
 • :rap:
  Rap
  Rap
 • :angry:
  Angry
  Angry
 • :what:
  What
  What
 • :embarrassed:
  Embarrassed
  Embarrassed
 • :sogood:
  So Good
  So Good
 • :hellboy:
  Hell Boy
  Hell Boy
 • :plaster:
  Beat Plaster
  Beat Plaster
 • :vip:
  Vip
  Vip
 • :sad:
  Sad
  Sad
 • :nosebleed:
  Nosebleed
  Nosebleed
 • :go:
  Go
  Go
 • :kool:
  Cool
  Cool
 • :smile:
  Smile
  Smile
 • :D
  Big Smile
  Big Smile
 • :amazed:
  Amazed
  Amazed
 • :adore:
  Adore
  Adore
 • :nose:
  Nose Bleedding
  Nose Bleedding
 • :beatbrick:
  Beat Brick
  Beat Brick
 • :hungry:
  Hungry
  Hungry
 • :haha:
  Haha
  Haha
 • :sure:
  Sure
  Sure
 • :stick:
  Burn Joss Stick
  Burn Joss Stick
 • :sweat:
  Sweat
  Sweat
 • :badsmell:
  Bad Smell
  Bad Smell
 • :shot:
  Beat Shot
  Beat Shot
 • :baffle:
  Baffle
  Baffle
 • Vui nhộn
 • :onion-head21:
  Onion Head21
  Onion Head21
 • :3daysb4final:
  3daysb4final
  3daysb4final
 • :onion-head32:
  Onion Head32
  Onion Head32
 • :Angry:
  Angry
  Angry
 • :onion-head45:
  Onion Head45
  Onion Head45
 • :cat63:
  Cat63
  Cat63
 • :onion-head57:
  Onion Head57
  Onion Head57
 • :Haaa:
  Haaa
  Haaa
 • :onion-head1:
  Onion Head1
  Onion Head1
 • :onion-head10:
  Onion Head10
  Onion Head10
 • :onion-head20:
  Onion Head20
  Onion Head20
 • :003:
  003
  003
 • :onion-head31:
  Onion Head31
  Onion Head31
 • :afterfinal:
  Afterfinal
  Afterfinal
 • :onion-head44:
  Onion Head44
  Onion Head44
 • :cat61:
  Cat61
  Cat61
 • :onion-head56:
  Onion Head56
  Onion Head56
 • :eye_wide:
  Eye Wide
  Eye Wide
 • :not_listen:
  Not Listen
  Not Listen
 • :onion-head9:
  Onion Head9
  Onion Head9
 • :onion-head19:
  Onion Head19
  Onion Head19
 • :2ndweek:
  2ndweek
  2ndweek
 • :onion-head30:
  Onion Head30
  Onion Head30
 • :062:
  062
  062
 • :onion-head43:
  Onion Head43
  Onion Head43
 • :cat58:
  Cat58
  Cat58
 • :onion-head54:
  Onion Head54
  Onion Head54
 • :egg18:
  Egg18
  Egg18
 • :nosey:
  Nosey
  Nosey
 • :onion-head8:
  Onion Head8
  Onion Head8
 • :onion-head17:
  Onion Head17
  Onion Head17
 • :1stweek:
  1stweek
  1stweek
 • :onion-head29:
  Onion Head29
  Onion Head29
 • :020:
  020
  020
 • :onion-head41:
  Onion Head41
  Onion Head41
 • :cat56:
  Cat56
  Cat56
 • :onion-head53:
  Onion Head53
  Onion Head53
 • :die_die:
  Die Die
  Die Die
 • :newschoolsemester:
  Newschoolsemester
  Newschoolsemester
 • :onion-head7:
  Onion Head7
  Onion Head7
 • :onion-head16:
  Onion Head16
  Onion Head16
 • :1dayb4final:
  1dayb4final
  1dayb4final
 • :onion-head28:
  Onion Head28
  Onion Head28
 • :7daysb4final:
  7daysb4final
  7daysb4final
 • :onion-head40:
  Onion Head40
  Onion Head40
 • :cat54:
  Cat54
  Cat54
 • :onion-head51:
  Onion Head51
  Onion Head51
 • :dead:
  Dead
  Dead
 • :loa_loa:
  Loa Loa
  Loa Loa
 • :onion-head6:
  Onion Head6
  Onion Head6
 • :onion-head15:
  Onion Head15
  Onion Head15
 • :onion-head25:
  Onion Head25
  Onion Head25
 • :6daysb4final:
  6daysb4final
  6daysb4final
 • :onion-head39:
  Onion Head39
  Onion Head39
 • :cat51:
  Cat51
  Cat51
 • :onion-head50:
  Onion Head50
  Onion Head50
 • :congratz:
  Congratz
  Congratz
 • :zk20154:
  Zk20154
  Zk20154
 • :Lala:
  Lala
  Lala
 • :onion-head5:
  Onion Head5
  Onion Head5
 • :onion-head14:
  Onion Head14
  Onion Head14
 • :onion-head24:
  Onion Head24
  Onion Head24
 • :6:
  6
  6
 • :onion-head38:
  Onion Head38
  Onion Head38
 • :cat21:
  Cat21
  Cat21
 • :onion-head49:
  Onion Head49
  Onion Head49
 • :cat84:
  Cat84
  Cat84
 • :walkoutexamhall:
  Walkoutexamhall
  Walkoutexamhall
 • :knowfinalschedule:
  Knowfinalschedule
  Knowfinalschedule
 • :onion-head4:
  Onion Head4
  Onion Head4
 • :onion-head13:
  Onion Head13
  Onion Head13
 • :onion-head23:
  Onion Head23
  Onion Head23
 • :4daysb4final:
  4daysb4final
  4daysb4final
 • :onion-head34:
  Onion Head34
  Onion Head34
 • :cat3:
  Cat3
  Cat3
 • :onion-head48:
  Onion Head48
  Onion Head48
 • :cat78:
  Cat78
  Cat78
 • :try:
  Try
  Try
 • :head_sigh:
  Head Sigh
  Head Sigh
 • :onion-head3:
  Onion Head3
  Onion Head3
 • :onion-head12:
  Onion Head12
  Onion Head12
 • :onion-head22:
  Onion Head22
  Onion Head22
 • :004:
  004
  004
 • :onion-head33:
  Onion Head33
  Onion Head33
 • :b4midterm:
  B4midterm
  B4midterm
 • :onion-head47:
  Onion Head47
  Onion Head47
 • :cat73:
  Cat73
  Cat73
 • :phew:
  Phew
  Phew
 • :head_hot:
  Head Hot
  Head Hot
 • :onion-head2:
  Onion Head2
  Onion Head2
 • :onion-head11:
  Onion Head11
  Onion Head11