Mặt cười

Giải thích

'Mặt cười là hình ảnh nhỏ mà có thể sử dụng để thể hiện biểu cảm hoặc cảm xúc. Nếu bạn đã dùng email hoặc chat thì ở đây cũng tương tự như vậy. Dòng ký tự chuẩn sẽ được tự động chuyển sang mặt cười.
Nếu bạn muốn tắt mặt cười trong bài viết của mình, bạn có thể bỏ đánh dấu 'Tắt mặt cười trong nội dung' khi viết bài. Điều này có thể hữu ích khi bạn đăng một đoạn mã nguồn và bạn không muốn ký tự ;) sẽ bị chuyển thành mặt cười!

Danh sách mặt cười

Ký tự gõ vào
Mặt cười sẽ hiển thị
Ý nghĩa
  • Monkey
  • :monkeys22:
    Monkeys22
    Monkeys22
  • :monkeys35:
    Monkeys35
    Monkeys35
  • :yoyo11:
    Yoyo11
    Yoyo11
  • :zk2010:
    Zk2010
    Zk2010
  • :zk2035:
    Zk2035
    Zk2035
  • :k3918379:
    K3918379
    K3918379
  • :zk2052:
    Zk2052
    Zk2052
  • :k6836744:
    K6836744
    K6836744
  • :monkeys1:
    Monkeys1
    Monkeys1
  • :zk20113:
    Zk20113
    Zk20113
  • :monkeys21:
    Monkeys21
    Monkeys21
  • :monkeys33:
    Monkeys33
    Monkeys33
  • :yociexp76:
    Yociexp76
    Yociexp76
  • :zk206:
    Zk206
    Zk206
  • :zk2031:
    Zk2031
    Zk2031
  • :JFDBQ00002070427A:
    JFDBQ00002070427A
    JFDBQ00002070427A
  • :zk2051:
    Zk2051
    Zk2051
  • :k6431613:
    K6431613
    K6431613
  • :khi1839312:
    Khi1839312
    Khi1839312
  • :zk20109:
    Zk20109
    Zk20109
  • :monkeys18:
    Monkeys18
    Monkeys18
  • :monkeys31:
    Monkeys31
    Monkeys31
  • :yociexp21:
    Yociexp21
    Yociexp21
  • :zk:
    Zk
    Zk
  • :zk2029:
    Zk2029
    Zk2029
  • :JFDBQ00001070425A:
    JFDBQ00001070425A
    JFDBQ00001070425A
  • :zk2048:
    Zk2048
    Zk2048
  • :k5931592:
    K5931592
    K5931592
  • :khi1752724:
    Khi1752724
    Khi1752724
  • :zk20106:
    Zk20106
    Zk20106
  • :monkeys16:
    Monkeys16
    Monkeys16
  • :zk20155:
    Zk20155
    Zk20155
  • :monkeys30:
    Monkeys30
    Monkeys30
  • :th_Yoyo23:
    Th Yoyo23
    Th Yoyo23
  • :yoyo93:
    Yoyo93
    Yoyo93
  • :zk2028:
    Zk2028
    Zk2028
  • :3032942:
    3032942
    3032942
  • :zk2047:
    Zk2047
    Zk2047
  • :k5824633:
    K5824633
    K5824633
  • :khi1174946:
    Khi1174946
    Khi1174946
  • :zk2078:
    Zk2078
    Zk2078
  • :monkeys14:
    Monkeys14
    Monkeys14
  • :zk20145:
    Zk20145
    Zk20145
  • :monkeys28:
    Monkeys28
    Monkeys28
  • :th_yoyo2:
    Th Yoyo2
    Th Yoyo2
  • :yoyo91:
    Yoyo91
    Yoyo91
  • :zk2026:
    Zk2026
    Zk2026
  • :2375547:
    2375547
    2375547
  • :zk2044:
    Zk2044
    Zk2044
  • :k5197769:
    K5197769
    K5197769
  • :zk2072:
    Zk2072
    Zk2072
  • :khi875437:
    Khi875437
    Khi875437
  • :monkeys13:
    Monkeys13
    Monkeys13
  • :zk20141:
    Zk20141
    Zk20141
  • :monkeys27:
    Monkeys27
    Monkeys27
  • :th_yoyo1:
    Th Yoyo1
    Th Yoyo1
  • :yoyo81:
    Yoyo81
    Yoyo81
  • :zk2023:
    Zk2023
    Zk2023
  • :zk2040:
    Zk2040
    Zk2040
  • :k5041412:
    K5041412
    K5041412
  • :zk2059:
    Zk2059
    Zk2059
  • :khi579288:
    Khi579288
    Khi579288
  • :monkeys12:
    Monkeys12
    Monkeys12
  • :zk20138:
    Zk20138
    Zk20138
  • :monkeys26:
    Monkeys26
    Monkeys26
  • :thyociexp86:
    Thyociexp86
    Thyociexp86
  • :yoyo79:
    Yoyo79
    Yoyo79
  • :zk2020:
    Zk2020
    Zk2020
  • :zk2039:
    Zk2039
    Zk2039
  • :k4857966:
    K4857966
    K4857966
  • :zk2056:
    Zk2056
    Zk2056
  • :khi331982:
    Khi331982
    Khi331982
  • :monkeys11:
    Monkeys11
    Monkeys11
  • :zk20131:
    Zk20131
    Zk20131
  • :monkeys25:
    Monkeys25
    Monkeys25
  • :monkeys50:
    Monkeys50
    Monkeys50
  • :Yoyo40:
    Yoyo40
    Yoyo40
  • :zk2017:
    Zk2017
    Zk2017
  • :zk2038:
    Zk2038
    Zk2038
  • :k4744254:
    K4744254
    K4744254
  • :zk2055:
    Zk2055
    Zk2055
  • :k7186658:
    K7186658
    K7186658
  • :monkeys10:
    Monkeys10
    Monkeys10
  • :zk20130:
    Zk20130
    Zk20130
  • :monkeys23:
    Monkeys23
    Monkeys23
  • :monkeys37:
    Monkeys37
    Monkeys37
  • :Yoyo36:
    Yoyo36
    Yoyo36
  • :zk2016:
    Zk2016
    Zk2016
  • :zk2036:
    Zk2036
    Zk2036
  • :k4584756:
    K4584756
    K4584756
  • :zk2054:
    Zk2054
    Zk2054
  • :k6952724:
    K6952724
    K6952724
  • :monkeys2:
    Monkeys2
    Monkeys2
  • :zk20118:
    Zk20118
    Zk20118
  • Popo emoticons
  • :confuse:
    Confuse
    Confuse
  • :look_down:
    Look Down
    Look Down
  • :surrender:
    Surrender
    Surrender
  • :tire:
    Tire
    Tire
  • :aboom:
    After Boom
    After Boom
  • :doubt:
    Doubt
    Doubt
  • :dreaming:
    Still Dreaming
    Still Dreaming
  • :sosad:
    Too Sad
    Too Sad
  • :byebye:
    Byebye
    Byebye
  • :waaaht:
    Waaaht
    Waaaht
  • :choler:
    Choler
    Choler
  • :boss:
    Boss
    Boss
  • :pudency:
    Pudency
    Pudency
  • :sexy:
    Sexy
    Sexy
  • :dribble:
    Dribble
    Dribble
  • :ops:
    Ops
    Ops
  • :misdoubt:
    Misdoubt
    Misdoubt
  • :brick:
    Brick
    Brick
  • :canny:
    Canny
    Canny
  • :cry:
    Cry
    Cry
  • :kiss:
    Sweet Kiss
    Sweet Kiss
  • :spiderman:
    Spiderman
    Spiderman
  • :beauty:
    Beauty
    Beauty
  • :shame:
    Shame
    Shame
  • :oh:
    Oh
    Oh
  • :rap:
    Rap
    Rap
  • :angry:
    Angry
    Angry
  • :what:
    What
    What
  • :embarrassed:
    Embarrassed
    Embarrassed
  • :sogood:
    So Good
    So Good
  • :hellboy:
    Hell Boy
    Hell Boy
  • :plaster:
    Beat Plaster
    Beat Plaster
  • :vip:
    Vip
    Vip
  • :sad:
    Sad
    Sad
  • :nosebleed:
    Nosebleed
    Nosebleed
  • :go:
    Go
    Go
  • :kool:
    Cool
    Cool
  • :smile:
    Smile
    Smile
  • :D
    Big Smile
    Big Smile
  • :amazed:
    Amazed
    Amazed
  • :adore:
    Adore
    Adore
  • :nose:
    Nose Bleedding
    Nose Bleedding
  • :beatbrick:
    Beat Brick
    Beat Brick
  • :hungry:
    Hungry
    Hungry
  • :haha:
    Haha
    Haha
  • :sure:
    Sure
    Sure
  • :stick:
    Burn Joss Stick
    Burn Joss Stick
  • :sweat:
    Sweat
    Sweat
  • :badsmell:
    Bad Smell
    Bad Smell
  • :shot:
    Beat Shot
    Beat Shot
  • :baffle:
    Baffle
    Baffle
  • Vui nhộn
  • :onion-head21:
    Onion Head21
    Onion Head21
  • :3daysb4final:
    3daysb4final
    3daysb4final
  • :onion-head32:
    Onion Head32
    Onion Head32
  • :Angry:
    Angry
    Angry
  • :onion-head45:
    Onion Head45
    Onion Head45
  • :cat63:
    Cat63
    Cat63
  • :onion-head57:
    Onion Head57
    Onion Head57
  • :Haaa:
    Haaa
    Haaa
  • :onion-head1:
    Onion Head1
    Onion Head1
  • :onion-head10:
    Onion Head10
    Onion Head10
  • :onion-head20:
    Onion Head20
    Onion Head20
  • :003:
    003
    003
  • :onion-head31:
    Onion Head31
    Onion Head31
  • :afterfinal:
    Afterfinal
    Afterfinal
  • :onion-head44:
    Onion Head44
    Onion Head44
  • :cat61:
    Cat61
    Cat61
  • :onion-head56:
    Onion Head56
    Onion Head56
  • :eye_wide:
    Eye Wide
    Eye Wide
  • :not_listen:
    Not Listen
    Not Listen
  • :onion-head9:
    Onion Head9
    Onion Head9
  • :onion-head19:
    Onion Head19
    Onion Head19
  • :2ndweek:
    2ndweek
    2ndweek
  • :onion-head30:
    Onion Head30
    Onion Head30
  • :062:
    062
    062
  • :onion-head43:
    Onion Head43
    Onion Head43
  • :cat58:
    Cat58
    Cat58
  • :onion-head54:
    Onion Head54
    Onion Head54
  • :egg18:
    Egg18
    Egg18
  • :nosey:
    Nosey
    Nosey
  • :onion-head8:
    Onion Head8
    Onion Head8
  • :onion-head17:
    Onion Head17
    Onion Head17
  • :1stweek:
    1stweek
    1stweek
  • :onion-head29:
    Onion Head29
    Onion Head29
  • :020:
    020
    020
  • :onion-head41:
    Onion Head41
    Onion Head41
  • :cat56:
    Cat56
    Cat56
  • :onion-head53:
    Onion Head53
    Onion Head53
  • :die_die:
    Die Die
    Die Die
  • :newschoolsemester:
    Newschoolsemester
    Newschoolsemester
  • :onion-head7:
    Onion Head7
    Onion Head7
  • :onion-head16:
    Onion Head16
    Onion Head16
  • :1dayb4final:
    1dayb4final
    1dayb4final
  • :onion-head28:
    Onion Head28
    Onion Head28
  • :7daysb4final:
    7daysb4final
    7daysb4final
  • :onion-head40:
    Onion Head40
    Onion Head40
  • :cat54:
    Cat54
    Cat54
  • :onion-head51:
    Onion Head51
    Onion Head51
  • :dead:
    Dead
    Dead
  • :loa_loa:
    Loa Loa
    Loa Loa
  • :onion-head6:
    Onion Head6
    Onion Head6
  • :onion-head15:
    Onion Head15
    Onion Head15
  • :onion-head25:
    Onion Head25
    Onion Head25
  • :6daysb4final:
    6daysb4final
    6daysb4final
  • :onion-head39:
    Onion Head39
    Onion Head39
  • :cat51:
    Cat51
    Cat51
  • :onion-head50:
    Onion Head50
    Onion Head50
  • :congratz:
    Congratz
    Congratz
  • :zk20154:
    Zk20154
    Zk20154
  • :Lala:
    Lala
    Lala
  • :onion-head5:
    Onion Head5
    Onion Head5
  • :onion-head14:
    Onion Head14
    Onion Head14
  • :onion-head24:
    Onion Head24
    Onion Head24
  • :6:
    6
    6
  • :onion-head38:
    Onion Head38
    Onion Head38
  • :cat21:
    Cat21
    Cat21
  • :onion-head49:
    Onion Head49
    Onion Head49
  • :cat84:
    Cat84
    Cat84
  • :walkoutexamhall:
    Walkoutexamhall
    Walkoutexamhall
  • :knowfinalschedule:
    Knowfinalschedule
    Knowfinalschedule
  • :onion-head4:
    Onion Head4
    Onion Head4
  • :onion-head13:
    Onion Head13
    Onion Head13
  • :onion-head23:
    Onion Head23
    Onion Head23
  • :4daysb4final:
    4daysb4final
    4daysb4final
  • :onion-head34:
    Onion Head34
    Onion Head34
  • :cat3:
    Cat3
    Cat3
  • :onion-head48:
    Onion Head48
    Onion Head48
  • :cat78:
    Cat78
    Cat78
  • :try:
    Try
    Try
  • :head_sigh:
    Head Sigh
    Head Sigh
  • :onion-head3:
    Onion Head3
    Onion Head3
  • :onion-head12:
    Onion Head12
    Onion Head12
  • :onion-head22:
    Onion Head22
    Onion Head22
  • :004:
    004
    004
  • :onion-head33:
    Onion Head33
    Onion Head33
  • :b4midterm:
    B4midterm
    B4midterm
  • :onion-head47:
    Onion Head47
    Onion Head47
  • :cat73:
    Cat73
    Cat73
  • :phew:
    Phew
    Phew
  • :head_hot:
    Head Hot
    Head Hot
  • :onion-head2:
    Onion Head2
    Onion Head2
  • :onion-head11:
    Onion Head11
    Onion Head11