Nam Mô A di Đà Phật quan thế âm bồ tát cứu khổ cứu nạn .cầu trời phù hộ cho các anh chi