Mặt cười

Giải thích

'Mặt cười là hình ảnh nhỏ mà có thể sử dụng để thể hiện biểu cảm hoặc cảm xúc. Nếu bạn đã dùng email hoặc chat thì ở đây cũng tương tự như vậy. Dòng ký tự chuẩn sẽ được tự động chuyển sang mặt cười.
Nếu bạn muốn tắt mặt cười trong bài viết của mình, bạn có thể bỏ đánh dấu 'Tắt mặt cười trong nội dung' khi viết bài. Điều này có thể hữu ích khi bạn đăng một đoạn mã nguồn và bạn không muốn ký tự ;) sẽ bị chuyển thành mặt cười!

Danh sách mặt cười

Ký tự gõ vào
Mặt cười sẽ hiển thị
Ý nghĩa
 • Monkey
 • :k6952724:
  K6952724
  K6952724
 • :th_yoyo2:
  Th Yoyo2
  Th Yoyo2
 • :zk2054:
  Zk2054
  Zk2054
 • :JFDBQ00002070427A:
  JFDBQ00002070427A
  JFDBQ00002070427A
 • :monkeys26:
  Monkeys26
  Monkeys26
 • :zk2031:
  Zk2031
  Zk2031
 • :monkeys10:
  Monkeys10
  Monkeys10
 • :yoyo93:
  Yoyo93
  Yoyo93
 • :zk20130:
  Zk20130
  Zk20130
 • :k6836744:
  K6836744
  K6836744
 • :th_yoyo1:
  Th Yoyo1
  Th Yoyo1
 • :zk2052:
  Zk2052
  Zk2052
 • :JFDBQ00001070425A:
  JFDBQ00001070425A
  JFDBQ00001070425A
 • :monkeys25:
  Monkeys25
  Monkeys25
 • :zk2029:
  Zk2029
  Zk2029
 • :monkeys2:
  Monkeys2
  Monkeys2
 • :yoyo91:
  Yoyo91
  Yoyo91
 • :zk20118:
  Zk20118
  Zk20118
 • :k6431613:
  K6431613
  K6431613
 • :thyociexp86:
  Thyociexp86
  Thyociexp86
 • :zk2051:
  Zk2051
  Zk2051
 • :3032942:
  3032942
  3032942
 • :monkeys23:
  Monkeys23
  Monkeys23
 • :zk2028:
  Zk2028
  Zk2028
 • :monkeys1:
  Monkeys1
  Monkeys1
 • :yoyo81:
  Yoyo81
  Yoyo81
 • :zk20113:
  Zk20113
  Zk20113
 • :k5931592:
  K5931592
  K5931592
 • :monkeys50:
  Monkeys50
  Monkeys50
 • :zk2048:
  Zk2048
  Zk2048
 • :2375547:
  2375547
  2375547
 • :monkeys22:
  Monkeys22
  Monkeys22
 • :zk2026:
  Zk2026
  Zk2026
 • :khi1839312:
  Khi1839312
  Khi1839312
 • :yoyo79:
  Yoyo79
  Yoyo79
 • :zk20109:
  Zk20109
  Zk20109
 • :k5824633:
  K5824633
  K5824633
 • :monkeys37:
  Monkeys37
  Monkeys37
 • :zk2047:
  Zk2047
  Zk2047
 • :monkeys21:
  Monkeys21
  Monkeys21
 • :zk2023:
  Zk2023
  Zk2023
 • :khi1752724:
  Khi1752724
  Khi1752724
 • :Yoyo40:
  Yoyo40
  Yoyo40
 • :zk20106:
  Zk20106
  Zk20106
 • :k5197769:
  K5197769
  K5197769
 • :monkeys35:
  Monkeys35
  Monkeys35
 • :zk2044:
  Zk2044
  Zk2044
 • :monkeys18:
  Monkeys18
  Monkeys18
 • :zk2020:
  Zk2020
  Zk2020
 • :khi1174946:
  Khi1174946
  Khi1174946
 • :Yoyo36:
  Yoyo36
  Yoyo36
 • :zk2078:
  Zk2078
  Zk2078
 • :k5041412:
  K5041412
  K5041412
 • :monkeys33:
  Monkeys33
  Monkeys33
 • :zk2040:
  Zk2040
  Zk2040
 • :monkeys16:
  Monkeys16
  Monkeys16
 • :zk2017:
  Zk2017
  Zk2017
 • :zk20155:
  Zk20155
  Zk20155
 • :khi875437:
  Khi875437
  Khi875437
 • :yoyo11:
  Yoyo11
  Yoyo11
 • :zk2072:
  Zk2072
  Zk2072
 • :k4857966:
  K4857966
  K4857966
 • :monkeys31:
  Monkeys31
  Monkeys31
 • :zk2039:
  Zk2039
  Zk2039
 • :monkeys14:
  Monkeys14
  Monkeys14
 • :zk2016:
  Zk2016
  Zk2016
 • :zk20145:
  Zk20145
  Zk20145
 • :khi579288:
  Khi579288
  Khi579288
 • :yociexp76:
  Yociexp76
  Yociexp76
 • :zk2059:
  Zk2059
  Zk2059
 • :k4744254:
  K4744254
  K4744254
 • :monkeys30:
  Monkeys30
  Monkeys30
 • :zk2038:
  Zk2038
  Zk2038
 • :monkeys13:
  Monkeys13
  Monkeys13
 • :zk2010:
  Zk2010
  Zk2010
 • :zk20141:
  Zk20141
  Zk20141
 • :khi331982:
  Khi331982
  Khi331982
 • :yociexp21:
  Yociexp21
  Yociexp21
 • :zk2056:
  Zk2056
  Zk2056
 • :k4584756:
  K4584756
  K4584756
 • :monkeys28:
  Monkeys28
  Monkeys28
 • :zk2036:
  Zk2036
  Zk2036
 • :monkeys12:
  Monkeys12
  Monkeys12
 • :zk206:
  Zk206
  Zk206
 • :zk20138:
  Zk20138
  Zk20138
 • :k7186658:
  K7186658
  K7186658
 • :th_Yoyo23:
  Th Yoyo23
  Th Yoyo23
 • :zk2055:
  Zk2055
  Zk2055
 • :k3918379:
  K3918379
  K3918379
 • :monkeys27:
  Monkeys27
  Monkeys27
 • :zk2035:
  Zk2035
  Zk2035
 • :monkeys11:
  Monkeys11
  Monkeys11
 • :zk:
  Zk
  Zk
 • :zk20131:
  Zk20131
  Zk20131
 • Popo emoticons
 • :shot:
  Beat Shot
  Beat Shot
 • :byebye:
  Byebye
  Byebye
 • :sad:
  Sad
  Sad
 • :brick:
  Brick
  Brick
 • :haha:
  Haha
  Haha
 • :aboom:
  After Boom
  After Boom
 • :sexy:
  Sexy
  Sexy
 • :amazed:
  Amazed
  Amazed
 • :beauty:
  Beauty
  Beauty
 • :baffle:
  Baffle
  Baffle
 • :waaaht:
  Waaaht
  Waaaht
 • :canny:
  Canny
  Canny
 • :sure:
  Sure
  Sure
 • :embarrassed:
  Embarrassed
  Embarrassed
 • :doubt:
  Doubt
  Doubt
 • :dribble:
  Dribble
  Dribble
 • :shame:
  Shame
  Shame
 • :confuse:
  Confuse
  Confuse
 • :nosebleed:
  Nosebleed
  Nosebleed
 • :choler:
  Choler
  Choler
 • :cry:
  Cry
  Cry
 • :sogood:
  So Good
  So Good
 • :dreaming:
  Still Dreaming
  Still Dreaming
 • :adore:
  Adore
  Adore
 • :ops:
  Ops
  Ops
 • :oh:
  Oh
  Oh
 • :go:
  Go
  Go
 • :boss:
  Boss
  Boss
 • :stick:
  Burn Joss Stick
  Burn Joss Stick
 • :kiss:
  Sweet Kiss
  Sweet Kiss
 • :hellboy:
  Hell Boy
  Hell Boy
 • :nose:
  Nose Bleedding
  Nose Bleedding
 • :misdoubt:
  Misdoubt
  Misdoubt
 • :look_down:
  Look Down
  Look Down
 • :rap:
  Rap
  Rap
 • :kool:
  Cool
  Cool
 • :sweat:
  Sweat
  Sweat
 • :spiderman:
  Spiderman
  Spiderman
 • :plaster:
  Beat Plaster
  Beat Plaster
 • :beatbrick:
  Beat Brick
  Beat Brick
 • :surrender:
  Surrender
  Surrender
 • :angry:
  Angry
  Angry
 • :smile:
  Smile
  Smile
 • :badsmell:
  Bad Smell
  Bad Smell
 • :sosad:
  Too Sad
  Too Sad
 • :vip:
  Vip
  Vip
 • :hungry:
  Hungry
  Hungry
 • :tire:
  Tire
  Tire
 • :what:
  What
  What
 • :pudency:
  Pudency
  Pudency
 • :D
  Big Smile
  Big Smile
 • Vui nhộn
 • :onion-head40:
  Onion Head40
  Onion Head40
 • :7daysb4final:
  7daysb4final
  7daysb4final
 • :onion-head2:
  Onion Head2
  Onion Head2
 • :onion-head24:
  Onion Head24
  Onion Head24
 • :eye_wide:
  Eye Wide
  Eye Wide
 • :onion-head53:
  Onion Head53
  Onion Head53
 • :cat56:
  Cat56
  Cat56
 • :onion-head12:
  Onion Head12
  Onion Head12
 • :onion-head39:
  Onion Head39
  Onion Head39
 • :6daysb4final:
  6daysb4final
  6daysb4final
 • :onion-head1:
  Onion Head1
  Onion Head1
 • :onion-head23:
  Onion Head23
  Onion Head23
 • :egg18:
  Egg18
  Egg18
 • :onion-head51:
  Onion Head51
  Onion Head51
 • :cat54:
  Cat54
  Cat54
 • :onion-head11:
  Onion Head11
  Onion Head11
 • :onion-head38:
  Onion Head38
  Onion Head38
 • :6:
  6
  6
 • :not_listen:
  Not Listen
  Not Listen
 • :onion-head22:
  Onion Head22
  Onion Head22
 • :die_die:
  Die Die
  Die Die
 • :onion-head50:
  Onion Head50
  Onion Head50
 • :cat51:
  Cat51
  Cat51
 • :onion-head10:
  Onion Head10
  Onion Head10
 • :onion-head34:
  Onion Head34
  Onion Head34
 • :4daysb4final:
  4daysb4final
  4daysb4final
 • :nosey:
  Nosey
  Nosey
 • :onion-head21:
  Onion Head21
  Onion Head21
 • :dead:
  Dead
  Dead
 • :onion-head49:
  Onion Head49
  Onion Head49
 • :cat21:
  Cat21
  Cat21
 • :onion-head9:
  Onion Head9
  Onion Head9
 • :onion-head33:
  Onion Head33
  Onion Head33
 • :004:
  004
  004
 • :newschoolsemester:
  Newschoolsemester
  Newschoolsemester
 • :onion-head20:
  Onion Head20
  Onion Head20
 • :zk20154:
  Zk20154
  Zk20154
 • :congratz:
  Congratz
  Congratz
 • :onion-head48:
  Onion Head48
  Onion Head48
 • :cat3:
  Cat3
  Cat3
 • :onion-head8:
  Onion Head8
  Onion Head8
 • :onion-head32:
  Onion Head32
  Onion Head32
 • :3daysb4final:
  3daysb4final
  3daysb4final
 • :loa_loa:
  Loa Loa
  Loa Loa
 • :walkoutexamhall:
  Walkoutexamhall
  Walkoutexamhall
 • :cat84:
  Cat84
  Cat84
 • :onion-head19:
  Onion Head19
  Onion Head19
 • :onion-head47:
  Onion Head47
  Onion Head47
 • :b4midterm:
  B4midterm
  B4midterm
 • :onion-head7:
  Onion Head7
  Onion Head7
 • :onion-head31:
  Onion Head31
  Onion Head31
 • :003:
  003
  003
 • :Lala:
  Lala
  Lala
 • :try:
  Try
  Try
 • :cat78:
  Cat78
  Cat78
 • :onion-head17:
  Onion Head17
  Onion Head17
 • :onion-head45:
  Onion Head45
  Onion Head45
 • :Angry:
  Angry
  Angry
 • :onion-head6:
  Onion Head6
  Onion Head6
 • :onion-head30:
  Onion Head30
  Onion Head30
 • :2ndweek:
  2ndweek
  2ndweek
 • :knowfinalschedule:
  Knowfinalschedule
  Knowfinalschedule
 • :phew:
  Phew
  Phew
 • :cat73:
  Cat73
  Cat73
 • :onion-head16:
  Onion Head16
  Onion Head16
 • :onion-head44:
  Onion Head44
  Onion Head44
 • :afterfinal:
  Afterfinal
  Afterfinal
 • :onion-head5:
  Onion Head5
  Onion Head5
 • :onion-head29:
  Onion Head29
  Onion Head29
 • :1stweek:
  1stweek
  1stweek
 • :head_sigh:
  Head Sigh
  Head Sigh
 • :onion-head57:
  Onion Head57
  Onion Head57
 • :cat63:
  Cat63
  Cat63
 • :onion-head15:
  Onion Head15
  Onion Head15
 • :onion-head43:
  Onion Head43
  Onion Head43
 • :062:
  062
  062
 • :onion-head4:
  Onion Head4
  Onion Head4
 • :onion-head28:
  Onion Head28
  Onion Head28
 • :1dayb4final:
  1dayb4final
  1dayb4final
 • :head_hot:
  Head Hot
  Head Hot
 • :onion-head56:
  Onion Head56
  Onion Head56
 • :cat61:
  Cat61
  Cat61
 • :onion-head14:
  Onion Head14
  Onion Head14
 • :onion-head41:
  Onion Head41
  Onion Head41
 • :020:
  020
  020
 • :onion-head3:
  Onion Head3
  Onion Head3
 • :onion-head25:
  Onion Head25
  Onion Head25
 • :Haaa:
  Haaa
  Haaa
 • :onion-head54:
  Onion Head54
  Onion Head54
 • :cat58:
  Cat58
  Cat58
 • :onion-head13:
  Onion Head13
  Onion Head13