Song hung khoẻ là điều cực GUI mừng...khoẻ để có sức lái diễn đàn chớ...ko thì mất tài xế xe chạy Sao