Trong đời sống rất cần những người có tấm lòng như anh và anh Tuấn mẹc.. Dù chẳng làm gì,chỉ để gió cuốn đi..