Hoàn toàn ko có nguy cơ, cho dù cô gái đó có. Bị H thì bạn vãn an toàn