V còn máu trên kim tiêm? Ra ngoài môi trường r mà s vẫn nguy hiểm v bạn