Vết chóc da không phải là vết thương hở, và bạn cũng chỉ tiếp xúc khi rửa DV như vậy hoàn toàn không sao. Bạn yên tâm trường hợp của bạn không có nguy cơ.