Bạn phải tìm cách nào đó uống liên tục không được bỏ thuốc như vậy.Nếu bạn bỏ như vậy rất dễ dẫn đến kháng thuốc.