Anh hãy cứ về. Mọi thứ lại bắt đầu nhưng kết thúc ở hướng khác.