Trường hợp của bạn ra ngoài mua Pepsi uống thì hay hơn...
Trường hợp của bạn ko có nguy cơ...