Nguyên tắc trước khi uống thuốc phơi nhiễm phải xét nghiệm kiểm tra để biết trước đó đã nhiễm chưa, vì nếu đã nhiễm thì dù uống cả tấn thuốc khi xét nghiệm kết quả vẫn luôn là Dương tính.