Bạn không có nguy cơ thì H đâu ra, sưng hạch bạn không ấn nó cũng đau. Bạn yên tâm đi, xét nghiệm rồi còn lo gì nữa