Có thành viên nào bị H đồng lao đa kháng ma chữa hết chưa cho xin chút ý kiến với!