Nếu bạn muốn người nào đó
Nhớ bạn đến suốt đời
Hãy mượn tiền người đó
Và đừng bao giờ trả lại.