Thân Chào ai đó đang đọc bài viết nha ;)

mình là Bảo, bot sn1992
minh thích tập gym, đi bộ mỗi tối

mong tìm bạn bè, hợp nhau tính tiếp tiếp ;)
Hên hơn nữa thì gặp anh top đô vật Mỹ với nhau cho zui ;)

zalo: 0 năm 2; 2 tám chín; 53 chín 0