Con người, nói nhiều nói tục hay nói chuyện dâm... Những người đó không đáng sợ. Sợ nhất là mấy kẻ tỏ ra nghiêm túc, đứng đắng, đạo đức cuối cùng lòi ra nguyên ổ bệnh xh.